HENAN UNIVERSITY | Engineering Research Center for Nanomaterials (ERCN)

National & Local Joint Engineering Research Center for Applied Technology of Hybrid Nanomaterials

Alumni

Alumni


Ph.D

              Zhihua Ma                                Qijie Xu                             Xiaowei Zhao  

    

            Jiwei Zhang                               Jianhui Guo                            Zhi Cao

   

          Xiangmin Xu                            Meirong Song                           Deliang Li

    

          Chunhong Gong                      Jingwei Zhang                           Zhiwei Li

   

           Xiaohong Li                              Hui Pan                                   Liqun Mao    

              Lei Sun                                 Yanbao Zhao                           Min Zhang

   

           Jianjun Yang                        Shengmao Zhang                       Yongjian Gao

   

M. S.

 

   

         Qingfeng Tian                     Cuizhen Yang                              Sang Bin

 

          Chao Zheng                      Mingqiang liu                             Yaoyao Feng

   

           Yu Cheng                        Zifeng Zhang                           Hongying Zhang

 

         Hao Pan                                             Xiaobing Zhang

 

        Yiguang Li                             Sai Guo                                       Haiyang Yao

  108A5 

          Fahui Yan                        Xueliang Liu                              Zhancun Yang

   

          Haisa Jia                             Kai Liu                                    Ruirui Liu

   

          Liping Guo                        Zhenfeng Fu                              Nan Zheng

   

          Huanmin Wang                        Jian He                              Jinliang Chen

   

          Juan Wang                         Gang Li                                  Fangfei Chen

   

          Weitao Xiao                      Huadong Shu                              Tao Zhao

   

      Jingjing Huang                       Xiuwei Fang                               Xiaoli Su

 

        Junying Ma                           Mengjun Xue                             Zhiqiang Yang

   

          Haiyan Gong                       Huimin Lu                                Shuli Xu

 

          Feng Liu                             Yu Zhang                                   Xia Zhang

 

        Hongjie Chen                                            Zhengfeng Jia

   

        Heqiang Jiang                      Xiaodong Wang                         Haibo Chang

        Zhenling Wang